Europeiska dataskyddsförordningen - GDPR

Den 25 maj 2018 började den nya europeiska dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation, GDPR, gälla.

GDPR ger invånarna inom EU en större kontroll över sina personuppgifter och garantier om ett säkert skydd av information.

På Proxio Systems pågår ett kontinuerligt arbete med att säkerställa att grundsyftet med GDPR och som en del i detta har vi tagit fram följande integritetspolicy.

Proxio Systems integritetspolicy

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att olika typer av uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter är behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Proxio Systems behandling av personuppgifter

Vilka uppgifter samlas in?

När du använder våra programvaror och digitala tjänster eller kommunicerar med oss i våra digitala kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t. ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, samt information om din användning av Proxio Systems tjänster och produkter.

Vidare kan Proxio Systems komma att samla in teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till våra programvaror, däribland IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation. Insamlingen kan t.ex. gå till så att du anger dina personuppgifter när du anger licensinformation i ett formulär i applikationen eller på en webbsida.

För vilket ändamål behandlas personuppgifter?

  • För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig.
  • För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, email formulär och i våra konton i sociala medier.
  • För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, mejl som du kan välja bort via en länk i varje utskick.
  • För att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant information.
  • För att ta fram statistik över användningen av våra programvaror och digitala tjänster.
  • För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra programvaror och digitala tjänster och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

Proxio Systems behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. För att vår behandling av personuppgifter ska vara laglig, krävs att den är nödvändig

  • för att fullgöra avtalet med kunden; eller
  • för att fullgöra en för Proxio Systems rättslig förpliktelse.

Behandlingen av personuppgifter får också göras

  • efter en intresseavvägning; eller
  • efter att samtycke lämnats till just den behandlingen.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Proxio Systems eftersträvar högsta säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dessa ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Hur länge vi sparar uppgifter

Vi sparar aldrig uppgifter längre än vi behöver. Vissa uppgifter raderas direkt, annan sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till.

Kunduppgifter sparas så länge kundförhållandet pågår och därefter som längst 12 månader efter det att avtalsförhållandet upphört. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, t ex bokföringslagen.

Trafikuppgifter sparas för faktureringsändamål. När det gäller obetalda fakturor sparas uppgifterna till dess fordran är betald.

Vi sparar också trafikuppgifter för att kunna hjälpa kunden/användare om något är fel på de tjänster vi levererar. Dessa uppgifter sparas som längst 12 månader efter det att avtalsförhållandet upphört.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Proxio Systems kommer INTE att lämna ut personuppgifter till tredje part, med undantag från polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Rätt till information och rätt till klagomål

Du har rätt att när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Proxio Systems ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Proxio Systems på adress som anges nedan.

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt.

Proxio Systems AB

August Barks Gata 25
421 32, Västra Frölunda

Ändring av denna integritetspolicy

Proxio Systems kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Proxios Systems webbsidor.

Senast uppdaterad: 2018-05-16